Projekt Rozporządzenia w sprawie maks. ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

by webmaster

Projekt Rozporządzenia w sprawie maks. ilości i wartości energii elektrycznej z OZE, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r.

by webmaster

by webmaster

Ministerstwo Energii ogłosiło wolumeny dla instalacji OZE na rok 2017.

Projekt rozporządzenia dostępny jest TU.

Informacja o konsultacjach publicznych dostępna jest TU.

Projektodawca przewiduje powstanie następujących instalacji:

1) biogazownie rolnicze:

a) o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW – 70MW;

b) o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 30 MW;

2) biogazownie na składowiskach odpadów o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW – 5 MW;

3) biogazownie na oczyszczalniach ścieków o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW – 5 MW;

4) dedykowane instalacje spalania biomasy o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 100 MW;

5) elektrownie wodne:

a) o mocy zainstalowanej nie większej niż 1 MW – 10 MW;

b) o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 10 MW;

6) elektrownie słoneczne (fotowoltaiczne) o mocy zainstalowanej poniżej 1 MW – 300 MW;

7) elektrownie wiatrowe o mocy zainstalowanej większej niż 1 MW – 150 MW.

Przy ustaleniu wartości wolumenu energii elektrycznej wytworzonej przez ww. instalacje przyjęto jednostkową wartość energii na poziomie wskazanym w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 17 października 2016 r. w sprawie ceny referencyjnej energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii w 2016 r. oraz okresów obowiązujących wytwórców, którzy wygrali aukcje w 2016 r., z wyłączeniem instalacji, o których mowa w pkt 6 i 7, dla których, z uwagi na bardzo dużą podaż projektów, przyjęto odpowiednio 400 zł/MWh oraz 330 zł/MWh.

§ 6. Maksymalna ilość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2017 r. przez wytwórców, którzy wytworzyli energię elektryczną po raz pierwszy po dniu zamknięcia aukcji w instalacjach odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 1 MW:

7) innych niż wymienione w pkt 1–6, wynosi 5 175 000 MWh, a jej wartość wynosi 1 972 413 921 zł.

Top