RODO

by dbereza

RODO

by dbereza

by dbereza

Dbamy o Państwa prywatność. Państwa dane są u nas bezpieczne, a informacje w zakresie bezpieczeństwa danych osobowych w PSEW mogą Państwo w każdej chwili uzyskać na stronie www.psew.pl.

Poniższa informacja przedstawiana jest w związku z obowiązywaniem Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych oraz zasadach, na jakich będzie się to odbywało.

 1. Co to są dane osobowe?

Informacje, które Państwa identyfikują lub umożliwiają Państwa zidentyfikowanie np. imię, nazwisko, numer telefonu czy adres e-mail. PSEW zbierał i zbiera Państwa dane w związku ze swoją działalnością statutową oraz działaniami marketingowymi.

 1. Dane, które przetwarzamy

Przetwarzamy Państwa następujące dane:

[imię i nazwisko]

[stanowisko]

[numer kontaktowy]

[adres email].

 1. Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych osobowych i z kim można się skontaktować?

Administratorem danych jest Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, ul. Księcia Bogusława X 1/13, 70-440 Szczecin (dalej jako „Administrator” lub „PSEW”).

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się kontaktować pod adresem e-mail: biuro@psew.pl

 

 1. Dlaczego przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe i na jakiej podstawie prawnej? Jaki jest cel przetwarzania danych osobowych?

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • dla wypełnienia zobowiązań umownych (art. 6 ust. 1 lit b RODO)
 • dla wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit c RODO) lub wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO)
 • do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PSEW lub stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO)

Jeśli zajdzie taka potrzeba, przetwarzamy dane, w celu ochrony prawnie uzasadnionych interesów własnych lub stron trzecich. Przykładem takich aktywności jest: przetwarzanie danych osób działających na rzecz klientów, dochodzenie roszczeń oraz obronę przed roszczeniami.

 

 1. Komu możemy przekazywać dane osobowe?

Dane osobowe mogą być udostępniane innym odbiorcom w celu wypełnienia zobowiązań umownych, w celu wykonania ciążącego na PSEW obowiązku prawnego, w oparciu o Państwa zgodę lub dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów PSEW lub strony trzeciej.

Odbiorcami mogą być w szczególności: upoważnieni pracownicy PSEW oraz firmy zewnętrzne świadczące na rzecz PSEW usługi wewnętrzne (np. outsourcing IT).

Ponadto dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie PSEW i ich upoważnionym pracownikom, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z PSEW i wyłącznie zgodnie z poleceniami PSEW oraz pod warunkiem zachowania tajemnicy.

 

 1. Czy Państwa dane osobowe zostaną przesłane do państwa trzeciego (poza Unię Europejską)?

Dane osobowe przetwarzane przez PSEW nie są przekazywane do odbiorców w krajach spoza Unii Europejskiej (“państwa trzecie“). Możliwe jest przekazywanie danych osobowych przez PSEW do państwa trzeciego wyłącznie, jeżeli jest to niezbędne do wykonania celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez PSEW. Jakiekolwiek inne przekazanie danych do państwa trzeciego może mieć miejsce po uzyskaniu Państwa zgody.

Przysługuje Państwu, na wniosek złożony do PSEW, kopia danych osobowych przekazywanych od państwa trzeciego.

 

 1. Jak długo PSEW będzie przetwarzał (przechowywał) Państwa dane?

Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania tj.:

 • w zakresie realizacji zawartej z PSEW umowy – do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres wymagany przez przepisy prawa lub dla realizacji ewentualnych roszczeń;
 • w zakresie wypełniania zobowiązań prawnych ciążących na PSEW, w związku z prowadzeniem działalności i realizacją zawartych umów – do czasu wypełnienia tych obowiązków przez PSEW;
 • w zakresie marketingu bezpośredniego realizowanego w oparciu o zgodę do czasu wycofania zgody na takie przetwarzanie;
 • do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych interesów PSEW stanowiących podstawę tego przetwarzania lub do czasu wniesienia przez Państwa sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, o ile nie występują prawnie uzasadnione podstawy dalszego przetwarzania danych.

 

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z danymi osobowymi?

Mają Państwo prawo do:

 • żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub do ich usunięcia;
 • w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest zgoda, mają Państwo prawo wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych osobowych;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych:
  • z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją, gdy PSEW przetwarza dane do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 21 ust. 1 RODO),
  • w celach związanych z marketingiem bezpośrednim, w tym wobec profilowania w celach marketingowych w zakresie, w jakim przetwarzanie Państwa danych jest związane z marketingiem bezpośrednim (art. 21 ust. 2 RODO);
 • żądania przeniesienia danych osobowych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w celu zawarcia i wykonywania umowy lub na podstawie zgody. Przeniesienie polega na otrzymaniu od PSEW Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego i przesłaniu takich danych innemu administratorowi danych;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy RODO.

 

 1. Skąd pozyskujemy Państwa dane osobowe i jakie są ich kategorie?

Przede wszystkim gromadzone przez PSEW dane osobowe pochodzą bezpośrednio od Państwa (członkowie, klienci, pracownicy, współpracownicy, osoby, które pozostawiły do siebie kontakt w korespondencji email lub poprzez pozostawienie wizytówki, osoby odwiedzające biuro PSEW, uczestnicy wydarzeń). PSEW przetwarza także pewne kategorie danych osobowych, które nie zostały uzyskane bezpośrednio od Państwa.

Top