Współpraca PSEW i PTMEW na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

by dbereza

Współpraca PSEW i PTMEW na rzecz rozwoju morskiej energetyki wiatrowej

by dbereza

by dbereza

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) oraz Polskie Towarzystwo Morskiej Energetyki Wiatrowej (PTMEW) podjęły współpracę na rzecz rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce, której wiodącym celem jest wypracowanie wspólnego stanowiska, które usprawni dalsze rozmowy i zawarcie zapowiadanego przez przedstawicieli rządu porozumienia pomiędzy branżą morskiej energetyki wiatrowej a rządem RP, wzorowanego na brytyjskiej umowie sektorowej (Sector Deal), zawartej w marcu 2019 roku.

Jako wiodące organizacje branżowe PSEW oraz PTMEW skupiają w ramach swoich struktur głównych uczestników polskiego rynku morskiej energetyki wiatrowej, reprezentujących grono inwestorów oraz łańcuch dostaw dla sektora, rozumiany szeroko jako przemysł energetyki morskiej.

Przedmiotem porozumienia będzie  właściwe zaprogramowanie i koordynacja rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce m. in. poprzez wyznaczenie celów na poziomie 3 GW mocy zainstalowanej w morskich farmach wiatrowych już w 2025 roku, 10 GW w 2030 r. oraz finalnie 20 GW w 2040 roku, jak również optymalne wykorzystanie krajowego łańcucha dostaw dla realizacji projektów morskich farm wiatrowych w Polsce.

Morska energetyka wiatrowa ze względu na swą wysoką efektywność będzie miała znaczący udział w wypełnieniu przez Polskę zobowiązań międzynarodowych w zakresie udziału energii wyprodukowanej z OZE w końcowym zużyciu energii brutto w ramach „Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu na lata 2021-2030”.

Realizacja projektów morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej Morza Bałtyckiego umożliwi optymalne wykorzystanie istniejącego już obecnie krajowego potencjału produkcyjno-usługowego, jego dynamiczny rozwój, a także utworzenie wielu tysięcy nowych miejsc pracy oraz wykształcenie na poziomie wyższym i zawodowym wykwalifikowanych kadr o kompetencjach unikatowych w skali globalnej.

Top