Raport – Zielony Wodór z OZE w Polsce

Raport – Zielony Wodór z OZE w Polsce

by dbereza

Premiera Raportu KONFERENCJA + DEBATA

AGENDA WYDARZENIA*

12:30 – Powitanie gości i zapowiedzi krótkich wystąpień wprowadzających – Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy MKiŚ

12:30 – 13:00 Wystąpienia wprowadzające:

 • Anna Moskwa, Minister Klimatu i Środowiska
 • Ireneusz Zyska, Sekretarz stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Grzegorz Tobiszowski, Poseł do Parlamentu Europejskiego
 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej

13:00 – 13:30 Prezentacja głównych wniosków raportu – prof. dr hab. inż. Piotr Antoni Kacejko, Politechnika Lubelska

13:30 – 13:40 Pytania od dziennikarzy

13:40 – 14:00 Przerwa kawowa

14:00 – 15:30 Debata partnerów raportu:

MODERATOR: Michał Niewiadomski

PANELIŚCI:

 • Remigiusz Nowakowski, Prezes Zarządu, Dolnośląski Instytut Studiów Energetycznych
 • Janusz Gajowiecki, Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej
 • prof. dr hab. inż. Konrad Świrski, Politechnika Warszawska
 • dr hab. Mariusz Ruszel, Prezes Zarządu Instytutu Polityki Energetycznej, prof. Politechniki Rzeszowskiej
 • prof. dr hab. inż. Piotr Antoni Kacejko, Politechnika Lubelska
 • Łukasz Beresiński, Dyrektor Biura Sektora Paliwowego i Infrastruktury, Bank Gospodarstwa Krajowego
 • Sylwia Pawlak, Dyrektor ds. Innowacji, Grupa LOTOS
 • Józef Węgrecki, Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN ORLEN
 • Piotr Czembor, General Manager, Hynfra Sp. z o.o., Prezes Zarządu, Hynfra Energy Storage Sp. z o.o.
 • mec. Natalia Plaskiewicz, Associate z Praktyki Infrastruktury i Energetyki, Kancelaria Domański, Zakrzewski, Palinka (DZP)
 • Piotr Dowżenko, Dyrektor Departamentu Innowacji i Wodoryzacji Gospodarki, NFOŚiGW
 • Joanna Wis-Bielewicz, Head of Market Development, Orsted Polska
 • Agata Urbaniak, Dyrektor Oddziału Centralne Laboratorium Pomiarowo-Badawcze, PGNiG SA
 • Jerzy Topolski, Wiceprezes Zarządu ds. Zarządzania Majątkiem, TAURON Polska Energia SA

15:30 Podsumowanie i zakończenie

*Organizatorzy zastrzegają sobie prawo możliwości modyfikacji agendy

Wykorzystanie energetyki wiatrowej i PV do produkcji zielonego wodoru jako szansa na realizację założeń Polityki Klimatyczno-Energetycznej UE w Polsce

Cel Raportu:

Przeanalizowanie możliwości technicznych i ekonomicznych produkcji „zielonego” wodoru przy wykorzystaniu energetyki wiatrowej w Polsce. Raport zidentyfikuje główne bariery blokujące rozwój produkcji „zielonego” wodoru na szeroką skalę. Przedstawi również wpływ produkcji wodoru z elektrowni wiatrowych na Krajowy System Elektroenergetyczny. Opisany zostanie także bilans korzyści w zakresie redukcji CO2 oraz rozwoju gospodarczego i postępu technicznego.

W Raporcie postaramy się odpowiedzieć m.in. na następujące pytania:
 • Jaka ma być rola „zielonego” wodoru w transformacji energetycznej UE i Polski?
 • Jaka będzie skala i tempo rozwoju OZE, w tym w szczególności energetyki wiatrowej w Polsce?
 • Jaki jest i będzie potencjał OZE w zakresie produkcji „zielonego” wodoru w Polsce?
 • Jakie problemy infrastrukturalne należy rozwiązać w zakresie magazynowania, transportu i wykorzystania energetycznego „zielonego” wodoru?
 • Jaki wpływ na Krajowy System Elektroenergetyczny ma rozwój instalacji do produkcji zielonego wodoru przy założeniu wiodącej roli energetyki wiatrowej?
 • Jaka jest skala potrzebnych inwestycji w zakresie produkcji „zielonego” wodoru?
 • Jakie potrzeby finansowe będą generować inwestycje w produkcję „zielonego” wodoru?
 • Jaki jest potencjał wykorzystania zielonego wodoru do magazynowania energii z OZE? W jakim zakresie wykorzystanie zielonego wodoru może wpłynąć na zwiększenie stabilności elektrowni wiatrowych onshore i offshore?

PARTNERZY STRATEGICZNI

PARTNERZY GŁÓWNI

PARTNERZY BRANŻOWI

dr hab. Mariusz Ruszel, prof. PRz

Ekspert, Prezes Zarządu oraz założyciel Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Politolog, adiunkt w Katedrze Ekonomii Wydziału Zarządzania Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza. Absolwent Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego. Ekspert Laboratorium Idei – Prezydenckiego Programu Eksperckiego KPRP (2012-2013). Recenzent międzynarodowych i krajowych czasopism naukowych. Autor kilkudziesięciu artykułów naukowych, analiz związanych z polityką energetyczną oraz bezpieczeństwem energetycznym. Zajmuje się w bezpieczeństwem energetycznym, polityką energetyczną, rynkiem gazu ziemnego, elektromobilnością, wodorem. Obecnie koncentruje się na polityce energetycznej Republiki Federalnej Niemiec.

Badania naukowe prowadził na międzynarodowych uczelniach tj. Humboldt Universität w Berlinie (2018), Freie Universität Berlin (2016), Deutsches Institute Wirtschaftsforschung w Berlinie (2015), University of Geneva (2014), Ca’Foscari University of Venice (2014). Jest pomysłodawcą cyklicznej Konferencji Naukowej „Bezpieczeństwo energetyczne – filary i perspektywa rozwoju”. Jest laureatem stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla wybitnego młodego naukowca (2017).

Lista publikacji: https://mruszel.v.prz.edu.pl/

Kmdr por. dr Rafał Miętkiewicz

Adiunkt w Katedrze Operacji Morskich w Instytucie Operacji Morskich na Wydziale Dowodzenia i Operacji Morskich Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni

Absolwent Akademii Morskiej (Uniwersytet Morski) w Gdyni (Studia Podyplomowe Bezpieczeństwo i Zarządzanie Kryzysowe). Autor kilku monografii i kilkudziesięciu artykułów z dziedziny działań sił morskich, wykorzystania nowoczesnych technologii autonomicznych w środowisku morskim. Obszar zainteresowań obejmuje także elementy bezpieczeństwa infrastruktury morskiej oraz problematykę dostaw surowców energetycznych drogą morską.

dr Ewa Mataczyńska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Tytuł doktora nauk ekonomicznych nadany przez Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Rozprawa: „Zastosowanie metody DEA do analizy zmian efektywności technicznej regulowanych przedsiębiorstw sieciowych. Na przykładzie krajowych spółek dystrybucji energii elektrycznej”. Od 1994 roku zawodowo związana z sektorem elektroenergetycznym. Przedstawiciel PGE Dystrybucja w europejskim stowarzyszeniu E.DSO for Smart Grids jako członek Komitetów: Technology & Knowledge Sharing, Innovation & Research, Regulation and Policy.

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej od 2016 roku. Członek grupy roboczej WG1 Reliable, economic and efficient energy system w ETIP SNET (European Technology & Innovation Platforms, Smart Networks for Energy Transition). Obszar zainteresowań naukowych związany z sektorem elektroenergetycznym, między innymi z regulacyjnymi dla sektora na poziomie UE oraz z rozwojem nowych technologii na rynku energii.

dr Anna Kucharska

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza

Doktor nauk społecznych w dziedzinie nauk o polityce i administracji. Członkini grup roboczych w Polskim Porozumieniu Wodorowym oraz ekpert E.DSO w Smart Networks for Energy Transition w ramach European Technology & Innovation Platforms. Stypendystka na Uniwersytecie Duisburg-Essen w Niemczech. Autorka wielu publikacji naukowych, analiz i raportów eksperckich z obszaru transformacji energetycznej i polityki bezpieczeństwa energetycznego ze szczególnym uwzględnieniem obszaru UE, państw niemieckojęzycznych i Grupy Wyszehradzkiej. Koordynator międzynarodowego projektu pt. „Polish-Hungarian Cooperation for Energy Security in the context of Energy Transition and Economy Competitiveness”.

mgr Dominik Brodacki

Ekspert Instytutu Polityki Energetycznej im. Ignacego Łukasiewicza i analityk ds. energetycznych Polityki Insight

Doktorant na Wydziale Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW. Główne zainteresowania badawcze koncentrują się na polityce energetycznej, rynku energii i gazu ziemnego, a także prawie energetycznym.

Prof. dr hab. inż. Piotr Antoni Kacejko

Inżynier, specjalista w zakresie elektryki i elektroenergetyki, profesor nauk technicznych, rektor Politechniki Lubelskiej w kadencjach
2012–2016 i 2016–2020

Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Lubelskiej. Stopień doktora nauk technicznych uzyskał w 1982. Habilitował się w 1999 r. na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. W 2006 otrzymał tytuł profesora nauk technicznych. Specjalizuje się w analizie systemów elektroenergetycznych, która obejmuje ich optymalizację, odporność na zakłócenia oraz integrację ze źródłami odnawialnymi. Był stażystą na Uniwersytecie w Glasgow, gdzie zajmował się układami prądu stałego. Pracował w Zakładzie Energetycznym Lublin, był członkiem Rady Nadzorczej PGE Dystrybucja. W 2006 został kierownikiem Katedry Elektroenergetyki. W 2012 wybrany na rektora Politechniki Lubelskiej, w 2016 uzyskał reelekcję na drugą kadencję. Jest autorem kilku książek oraz ponad 200 artykułów w czasopismach i materiałach, a także kilkudziesięciu raportów dla jednostek energetyki. Za prace naukowo-badawcze oraz działalność wydawniczą uzyskał kilkukrotnie nagrodę ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Jest członkiem Komitetu Elektrotechniki PAN.

dr Marcin Sienkiewicz

Pracownik naukowy Uniwersytetu Wrocławskiego, Instytut Studiów Międzynarodowych, Kierunek Bezpieczeństwo Narodowe

Prezes Zarządu Dolnośląskiego Instytutu Studiów Energetycznych w latach 2016-2018. Ekspert Forum Polityki Wschodniej. Wykładowca studium podyplomowego Współczesne zagadnienia projektowania, budowy i eksploatacji systemów gazociągowych na Politechnice Wrocławskiej. Publicysta i recenzent „Wiadomości Naftowych i Gazowniczych” – miesięcznik wydawany przez Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Przemysłu Naftowego i Gazowniczego. W latach 2008 – 2010 współpraca ekspercka w zakresie bezpieczeństwa narodowego i energetycznego z BBN i Kancelaria Prezydenta RP. W roku 2013 odbył staż dydaktyczny w VŠB – Technical University of Ostrava. W okresie grudzień 2013 r. – styczeń 2014 r. stażysta w Biurze Studiów i Projektów Gazownictwa GAZOPROJEKT SA. Autor studium koncepcyjnego poświęconego utworzeniu w Polsce hubu gazowego. Uczestnik i współorganizator wielu konferencji poświęconych tematyce energetycznej. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, polityki energetycznej współczesnych państw, funkcjonowania międzynarodowych ryków energetycznych.
Zainteresowania naukowe: geopolityka i geografia ekonomiczna, bezpieczeństwo energetyczne, rynki energetyczne, polityka zagraniczna i bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej.

dr inż. Sławomir Skwierz

Ekspert w zakresie modelowania sektora energii Główny specjalista w Agencji Rynku Energii SA

Doktor nauk technicznych w dyscyplinie energetyka. Tytuł nadany na Wydziale Mechanicznym Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Absolwent Wydziału Paliw i Energii Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Komitetu Światowej Rady Energetycznej. Związany zawodowo z sektorem energetycznym od 2006 r. Obecnie zatrudniony na stanowisku Głównego specjalisty energetyka w Agencji Rynku Energii SA w Warszawie oraz jako Ekspert ds. modelowania sektora energii w Centrum Analiz Klimatyczno-Energetycznych KOBiZE. Zajmuje się zagadnieniami matematycznego modelowania systemów energetycznych oraz opracowywaniem programów komputerowych do ich symulacji i optymalizacji. Główne obszary jego działalności stanowią: prognozy zapotrzebowania na paliwa i energię, prognozy miksu energetycznego, prognozy emisji zanieczyszczeń, prognozy cenowe paliw i nośników energii, technologie energetyczne, efektywność energetyczna oraz analizy efektywności ekonomicznej projektów energetycznych.

Autor lub współautor wielu publikacji na temat polityki energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego i funkcjonowania rynków energetycznych, a także szeregu analiz na potrzeby organów administracji państwowej oraz krajowych i zagranicznych przedsiębiorstw energetycznych.

Paweł Turowski

Absolwent Instytutu Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego

W BBN pracuje od 2007 r., obecnie w Departamencie Prawa i Bezpieczeństwa Pozamilitarnego. Zajmuje się m.in. tematyką bezpieczeństwa energetycznego.

RECENZENT

prof. Konrad Świrski

Prof. dr hab. inż. Politechniki Warszawskiej, Prezes Zarządu Transition Technologies S.A.

Ekspert w dziedzinie zmian zachodzących na rynku energetycznym oraz badacz sposobów na optymalizację produkcji przemysłowej. Jego największą specjalnością są nowatorskie rozwiązania technologiczne dla sektorów energetyki, przemysłu i gazownictwa. Na swoim blogu eksperckim oraz w podcaście porusza bieżące tematy dotyczące handlu energią elektryczną, jej odnawialnych źródłach, a także przemian na rynku IT. Od 30 lat związany ze środowiskiem akademickim jako pracownik Wydziału Mechanicznego Energetyki i Lotnictwa Politechniki Warszawskiej. Tam też w 1995 roku obronił pracę doktorską, a następnie w 2009 uzyskał stopień naukowy dr hab. w dziedzinie nauk technicznych oraz budowy i eksploatacji maszyn. Dodatkowo, ukończył studia podyplomowe na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego i 2-letnie studia MBA na Uniwersytecie Warszawskim i University of Illinois. Prowadzone przez niego zajęcia dydaktyczne z podstaw eksploatacji, rynku energii, czy systemów cyfrowego sterowania cieszą się szczególną sympatią wśród studentów.

Autor blisko 100 artykułów i prac badawczo-naukowych, członek szeregu zespołów doradczych i eksperckich. Od 1995 roku prezes firmy Transition Technologies S.A. (obecnie Grupa Kapitałowa Transition Technologies), gdzie w praktyce realizuje swoje zainteresowania związane z informatyką, automatyką i R&D. Prócz pierwszego na świecie wykorzystania sztucznych systemów immunologicznych do optymalizacji procesów przemysłowych, ma w swoim dorobku szereg innych polskich i europejskich patentów, a także kilkadziesiąt wdrożeń w Stanach Zjednoczonych, Azji i Europie.

Prywatnie pasjonat greckiej kultury i literatury faktu.

PATRONI MEDIALNI

I am raw html block.
Click edit button to change this html

Top