PSEW wobec Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu

by dbereza

PSEW wobec Krajowego Planu na rzecz Energii i Klimatu

by dbereza

by dbereza

Energetyka wiatrowa będzie istotnym narzędziem w procesie  transformacji polskiej gospodarki w kierunku niskoemisyjnym. Odegra też znaczącą rolę w dążeniu Unii Europejskiej do neutralności klimatycznej.

 

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej w nawiązaniu do przekazanego przez Ministra Aktywów Państwowych do Komisji Europejskiej „Krajowego planu na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030” (KPEiK), przygotował stanowisko dotyczące  rozwoju sektora energetyki wiatrowej lądowej oraz morskich farm wiatrowych.

Zdaniem członków Stowarzyszenia KPEiK jest bardzo istotnym dokumentem rządowym, który będzie miał duży wpływ na realizację polityki energetyczno-klimatycznej w Polsce, stąd też Członkowie Stowarzyszenia, jak również cała branża energetyki odnawialnej  oczekiwała z niecierpliwością na udostępnienie opinii publicznej KPEiK.

 

Z uznaniem obserwujemy ukierunkowanie polityki energetycznej uwzględniające znaczną rolę sektora energetyki odnawialnej w budowie miksu energetycznego na lata 2021-2030. Jest to istotne zwłaszcza w kontekście dążenia do neutralności klimatycznej – celu zaprezentowanego przez Komisję Europejską w ramach Zielonego Ładu dla Europy. W jego ramach energia odnawialna będzie odgrywać ważną rolę.

Należy przy tym zauważyć, że przy tej okazji Komisja Europejska podkreśliła, że dla realizacji celów Zielonego Ładu niezbędne będzie również istotne zwiększenie produkcji energii pochodzącej ze źródeł wiatrowych.

Kluczowe postulaty i uwagi:

  1. Potencjał lądowych i morskich farm wiatrowych pozwala na wypełnienie unijnego celu OZE w wysokości 25% do 2030r, powodując jednocześnie obniżenie cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych.
  2. Dotychczasowa współpraca i deklaracje przedstawicieli sektora finansowego wskazują ponadto, iż istnieją możliwości sfinansowania instalacji OZE o wielkości wystarczającej do wypełnienia  celu OZE na poziomie 25% w 2030r.
  3. Sektor energetyki jądrowej nie wypełni celu OZE na 2030r., gdyż prognozowana budowa pierwszych elektrowni jądrowych przypada na 2033r.
  4. KPEiK nie uwzględnia formy wsparcia jakim są bezpośrednie umowy zakupu odnawialnej energii elektrycznej w ramach tzw. corporate PPAs.
  5. Rozwiązaniem w zakresie deficytu mocy w przyszłej generacji energii elektrycznej są morskie i lądowe farmy wiatrowe.
  6. Umożliwienie lokalizowania nowych farm wiatrowych na lądzie poprzez zniesienie zasady 10H.
  7. Przywrócenie zapisów w KPEiK dotyczących docelowego potencjału morskiej energetyki wiatrowej na poziomie co najmniej 5 GW w 2030r. oraz  10,3 GW w perspektywie 2040 r.
  8. Rekomendujemy zamianę stosowanej w dokumentach rządowych terminów „niestabilne OZE” na „zmienne OZE”.

Pobierz:

Top