Prawie 28 milionów złotych kar za nieprzestrzeganie obowiązków

by webmaster

Prawie 28 milionów złotych kar za nieprzestrzeganie obowiązków

by webmaster

by webmaster

43 przedsiębiorstwa nie przedstawiły do umorzenia tzw. zielonych, czerwonych lub żółtych certyfikatów; nie uiściły także opłat zastępczych.

Pod koniec 2009 roku Prezes URE wymierzył 64 kary na łączną kwotę 27 984 269,26 złotych. Ukarani przedsiębiorcy w 2008 roku nie wywiązali się z obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectw pochodzenia energii z kogeneracji (tzw. czerwone i żółte certyfikaty) bądź wytworzonej w odnawianych źródłach energii (zielone certyfikaty); nie uiścili także wymaganych opłat zastępczych.

Zgodnie z zapisami ustawy Prawo energetyczne, przedsiębiorstwa sprzedające energię odbiorcom końcowym są zobowiązane do osiągnięcia odpowiedniego – określonego na dany rok – udziału ilościowego sumy energii elektrycznej wynikającej ze świadectw pochodzenia przedstawionych do umorzenia Prezesowi URE, lub z uiszczonej przez przedsiębiorstwo opłaty zastępczej, w wykonanej całkowitej rocznej sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym.

Średnie wypełnienie wymienionych wyżej obowiązków przez wszystkiego zobowiązane do tego przedsiębiorstwa kształtowało się w 2008 roku na poziomie: 6,99% dla energii „zielonej”; 2,69 % dla „kogeneracji żółtej” oraz 18,95 % dla „kogeneracji czerwonej”.

Natomiast w 2009 roku obowiązki dotyczące udziału kogeneracji i odnawialnych źródeł energii w ogóle sprzedawanej odbiorcom końcowym energii wynoszą odpowiednio nie mniej niż: 2,9% dla „kogeneracji żółtej” oraz 20,6% dla „kogeneracji czerwonej” , zaś 8,7% dla tzw. „energii zielonej”.

Źródło: URE

Top