OZE uwzględnione w tzw. Tarczy Antykryzysowej

by dbereza

OZE uwzględnione w tzw. Tarczy Antykryzysowej

by dbereza

by dbereza

Dynamiczna sytuacja związana z pandemią COVID-19 coraz mocniej odbija się na kolejnych sektorach  gospodarki, także na branży wiatrowej. PSEW zabiega o łagodzenie turbulencji dla trwających inwestycji w nowe moce i podejmuje działania prowadzące do uwzględnienia kluczowej roli OZE w przyszłości. Część postulatów organy administracji rządowej już uwzględniły.

Wydłużenie terminów dla OZE

Przyjęta pod koniec marca przez rząd tzw. Tarcza Antykryzysowa uwzględnia postulat PSEW o wydłużenie na maksymalnie 12 miesięcy harmonogramu realizacji projektu. Oznacza to, że prezes Urzędu Regulacji Energetyki może na wniosek wytwórcy wydać jednorazowo postanowienie o przedłużeniu terminu spełnienia zobowiązania do rozpoczęcia sprzedaży energii o okres wskazany we wniosku wytwórcy, ale nie dłuższy niż 12 miesięcy, licząc od dnia upływu terminu tego zobowiązania. Dla inwestorów planujących budowę elektrowni wiatrowej i objętych systemem aukcyjnym oznacza to wydłużenie czasu na uzyskanie koncesji i rozpoczęcie sprzedaży energii w ramach systemu aukcyjnego do 33 miesięcy, licząc od dnia zakończenia aukcji. Inwestorzy przy składaniu wniosku muszą pamiętać o aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz o złożeniu aktualnej gwarancji bankowej, przedłużonej co najmniej o okres wskazany we wniosku.

Zmiany dają więcej czasu na uruchomienie produkcji energii także w systemie taryf gwarantowanych (tzw. FiT) i systemie dopłat do ceny rynkowej (tzw. FiP) dla tych wytwórców zielonej energii którzy, uzyskali prawdo do korzystania z systemu taryfowego przed dniem wejścia w życie zapisów pakietu antykryzysowego. Systemy są gwarantem cen energii elektrycznej dla małych instalacji biogazowych i wodnych (moc do 500 kW) a w przypadku średniej wielkości instalacji (moc powyżej 500 kW ale nie więcej niż 1 MW) dają prawo do uzyskania pokrycia ujemnego salda.

O zmianach korzystnych dla OZE w Tarczy Antykryzysowej (czytaj więcej..)

Tarcza 2.0 wydłuża umowy na przyłączenie

Równocześnie rząd pracuje nad nowelizacją istniejącej już ustawy antykryzysowej wprowadzając do niej poprawki. Jednak z nich mówi o wydłużeniu o rok umów na przyłączenie instalacji do sieci dystrybucyjnej. Z projektu ustawy tzw. Tarczy Antykryzysowej 2.0, która została przegłosowana przez Sejm 8 kwietnia wynika, że niewypowiedziane umowy na przyłączenie do sieci zachowują moc do dnia wskazanego we wniosku przez wytwórcę. Warunkiem jest to, by energia z takiej instalacji popłynęła do sieci po raz pierwszy nie później niż 30 czerwca 2022 roku.

Nowelizacja wydłuża także ważność decyzji o udzieleniu koncesji, które wygasają w czasie panowania stanu epidemii. Na mocy nowelizacji takie decyzje koncesyjne mają być przedłużone do 31 grudnia 2020 r. Przedsiębiorca musi jednak złożyć stosowny wniosek nie później niż na 30 dni przed końcem okresu obowiązywania koncesji.

Z powyższego przepisu Tarczy 2.0 będą mogli skorzystać zarówno przedsiębiorcy budujący instalacje w oparciu o system aukcyjny, jak również ci stawiający je na zasadach rynkowych np. w ramach tzw. umów corporate PPA.

 

Top