Opłata zastępcza pozostaje bez zmian

by dbereza

Opłata zastępcza pozostaje bez zmian

by dbereza

by dbereza

Ministerstwo Energii przychyliło się do postulatów branży wiatrowej zgłoszonych w ramach konsultacji projektu ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE). Resort zdecydował się na wykreślenie wszystkich zapisów zmieniających dotychczasowy sposób obliczania opłaty zastępczej.

Proponowana nowa formuła byłaby skrajnie niekorzystna dla działających już w Polsce elektrowni wiatrowych. Jej przyjęcie skutkowałoby ograniczeniem przychodów instalacji do nieprzekraczalnego poziomu ok. 312 zł/MWh, łącznie ze sprzedaży energii elektrycznej i zielonych certyfikatów.

Resort uwzględnił tym samym rekomendacje zarówno Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, jak i innych organizacji, które w tak krótkim czasie poprosiliśmy o wsparcie. Wśród nich znalazły się agendy rządowe, organizacje pozarządowe m.in. PIGEOR, SEO, Lewiatan czy BCC, a także międzynarodowe izby handlowe, banki i – co ważne – reprezentanci energetyki konwencjonalnej.

W toku konsultacji społecznych projektu PSEW podjął także szereg działań formalnych mających zablokować wprowadzenie niekorzystnych zapisów. W krótkim czasie skierowaliśmy kilkadziesiąt pism do decydentów w rządzie (Prezes Rady Ministrów, Minister Przedsiębiorczości i Technologii, Minister Inwestycji i Rozwoju, Minister Środowiska, Pełnomocnik Rządu ds. Strategicznej Infrastruktury Energetycznej), parlamencie (wszystkie komisje i zespoły parlamentarne zajmujące się kwestiami energii, wszystkie kluby poselskie) wskazując jak negatywne, długofalowe konsekwencje będzie miała ustawa w proponowanym przez Ministerstwo Energii kształcie dla obywateli, przedsiębiorców, dla krajowej gospodarki.

O poparcie zaapelowaliśmy także do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Prezesa Najwyżej Izby Kontroli, Prezesa Agencji Rozwoju Przemysłu.

Dzięki wsparciu Polenergia SA udało nam się wystosować pisma do wszystkich najważniejszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego („jedynki” i „dwójki” na listach, poza zdeklarowanymi przeciwnikami energetyki wiatrowej) z list Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej oraz ugrupowania Wiosna.

W konsultacjach społecznych projektu ustawy o OZE udział wzięło kilkadziesiąt podmiotów. Łącznie zgłosiły one ponad 300 uwag.

Z wszystkimi postulatami można się zapoznać klikając w poniższe linki:

Tabela 1

Tabela 2

Resort energii przyjął też inne postulaty PSEW:

  • zwiększenie ilości energii zamawianej w tegorocznej aukcji, skutkujące możliwością realizacji 2500 MW z farm wiatrowych;
  • przedłużenie umów przyłączeniowych ponad okres wynikający z propozycji zawartej w projekcie;

ME rozważy też:

  • kwestię wydłużenia okresu ważności pozwoleń na budowę;
  • dofinansowanie Internetowej Platformy Aukcyjnej URE (IPA) w celu sprawnego przeprowadzenia aukcji

Załączamy pełne stanowisko PSEW wobec projektu nowelizacji ustawy o OZE, a także raport TPA mówiący o potencjalnych skutkach ekonomicznych wcześniej planowanych regulacji.

Top