Konkurencyjny przemysł i stabilny łańcuch dostaw – 10 kroków dla silnego sektora wiatrowego w Polsce

by dbereza

Konkurencyjny przemysł i stabilny łańcuch dostaw – 10 kroków dla silnego sektora wiatrowego w Polsce

by dbereza

by dbereza
Branża wiatrowa w nadchodzących dekadach przyniesie polskiej gospodarce pewne i stabilne zyski, przy jednoczesnym wzroście zaangażowania krajowych  przedsiębiorstw i przemysłu. Dane wskazują, że sektory onshore i offshore wind do 2040 r. mogą zagwarantować niemal 200 tysięcy nowych miejsc pracy oraz ponad 450 mld zł wartości dodanej dla polskiej gospodarki. Jednak do tego potrzebny jest odporny, zrównoważony i konkurencyjny łańcuch dostaw energetyki wiatrowej. By wesprzeć siłę zaplecza usługowego i produktowego dla sektora wiatrowego, Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej powołało Fundację Wind Industry Hub, która na start zaprezentowała raport, który nakreśla plan działania na rzecz rozwoju polskiego przemysłu wiatrowego.

Nowoczesna energetyka opiera się na wytwarzaniu energii ze źródeł nisko lub zeroemisyjnych. Unia Europejska chcąc stać się liderem w dążeniu do neutralności klimatycznej, a przy tym zachować konkurencyjność na rynkach globalnych, zaproponowała w ostatnim czasie  szereg inicjatyw i pakietów legislacyjnych mających na celu przyspieszenie transformacji energetycznej. Rosnący udział energetyki wiatrowej w miksie wytwórczym istotnie podnosi poziom bezpieczeństwa energetycznego kraju oraz wpływa pozytywnie na rozwój społeczny i gospodarczy na poziomie lokalnym i centralnym. Ostatnie dokumenty wprost wskazują szczególną  rolę energetyki wiatrowej, która ma być jedną z kluczowych sił napędowych transformacji energetycznej i dekarbonizacji. Regulacje i działania zaproponowane w ramach  Net Zero Industry Act, Electricity Market Design czy European Wind Power Action Plan mają przyspieszyć rozwój źródeł wiatrowych w Europie oraz uprościć procedury administracyjne i ramy prawne.

Z tego względu niezwykle istotne jest budowanie lokalnego, silnego i odpornego przemysłu i usług dla zapewnienia ciągłości inwestycyjnej oraz poprawy ekonomiki przyszłych projektów OZE. Polski przemysł ma ogromny potencjał do tego, aby być istotnym graczem w globalnym łańcuchu dostaw dla lądowej oraz morskiej energetyki wiatrowej. Jednak bez solidnej polityki przemysłowej skupionej na OZE, w tym w szczególności na sektorze wiatrowym , istnieje ryzyko, że nie wykorzystamy szansy, jaka stoi dziś przed polskim przemysłem.

– Zielona transformacja nie uda się bez silnej bazy przemysłowej i lokalnego łańcucha dostaw. Kluczowe jest, żeby beneficjentami tego procesu były nasze krajowe przedsiębiorstwa. Zaproponowane przez KE działania są spójne z kierunkami rozwoju energetyki wiatrowej w Polsce. Branża wiatrowa w naszym kraju od lat skupia się na rozwijaniu lokalnego łańcucha dostaw. Jako Stowarzyszenie optujemy za usprawnieniem procedur planistycznych i permittingowych, bo wiemy, że nowe miejsca pracy, większa liczba usługodawców i współpraca międzynarodowa to szansa nie tylko dla rynku energetyki wiatrowej w Polsce, ale także dla całej krajowej gospodarki – wskazuje Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.

Fundacja Wind Industry Hub – odpowiedź na potrzeby rynku i przemysłu

Zaangażowanie na rzecz firm działających dla branży wiatrowej jest kluczowe, by wesprzeć budowę silnego przemysłu i zaplecza usługowego. W tym celu Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej założyło Fundację Wind Industry Hub, która działa na rzecz poprawy bezpieczeństwa energetycznego i gospodarczego, poprzez zapewnienie odpowiedniej bazy przemysłowej w Polsce oraz wzmacnianie roli polskich przedsiębiorstw w europejskim łańcuchu dostaw.

Wind Industry Hub to odpowiedź na bieżące wyzwania sygnalizowane przez inwestorów i związane z potrzebą rozwijania lokalnych łańcuchów dostaw dla sektora wiatrowego. Chcemy by Polska wywiązała się z ambitnych, unijnych celów względem stworzenia silnego i odpornego przemysłu oraz stabilnego rynku OZE. Potrzebujemy dziś świadomej polityki przemysłowej, która nada priorytety w rozwoju technologii i projektów, określi kierunki specjalizacji zakładów wytwórczych, sprofiluje edukację branżową, czy określi ramy finansowania mówi Dominika Taranko, Dyrektor Zarządzająca, Wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub.

Fundacja będzie swoimi działaniami wzmacniała polskie firmy w ekspansji na rynki zagraniczne, wspierała rozwój rodzimych projektów oraz rozwijała napływ inwestycji zagranicznych do Polski ułatwiając kontakty z krajowymi przedsiębiorstwami i administracją. Misją Fundacji jest budowanie silnych relacji biznesowych, transfer wiedzy i technologii, a także wsparcie realizacji wspólnych projektów między krajowymi i zagranicznymi podmiotami przemysłowymi, działającymi w sektorze wiatrowym.

– Polska potrzebuje silnego sektora usług aby przeprowadzić transformację krajowej energetyki. Udział polskich firm w przygotowaniu i realizacji inwestycji energetycznych  to nie tylko optymalizacja kosztowa projektów, ale przede wszystkim minimalizacja ryzyka projektowego i inwestycja w przyszłość polskiej gospodarki. Krajowy sektor usług dla energetyki wiatrowej, w tym także morskiej już teraz ma szerokie kompetencje i doświadczenie, które trzeba dalej rozwijać, aby mogły obsługiwać jak najwięcej projektów nowych elektrowni, sieci, fabryk wodoru, czy magazynów energii  – podkreśla Maciej Stryjecki, członek Rady Programowej Wind Industry Hub.

Dane wynikające z raportów PSEW wskazują, że przy najlepszych scenariuszach rozwoju tej technologii i wykorzystaniu maksymalnego potencjału lądowej oraz morskiej energetyki wiatrowej do 2040 r. możemy osiągnąć odpowiednio 36 GW oraz 33 GW zainstalowanych mocy.  Sektory onshore oraz offshore stworzą około 200 tysięcy nowych miejsc pracy, ponad 450 mld złotych wartości dodanej dla polskiej gospodarki oraz przyniosą prawie 100 mld złotych możliwych dochodów dla polskich przedsiębiorstw w fazie budowy.

10 kroków do silnego przemysłu wiatrowego

Na start Fundacja Wind Industry Hub przygotowała raport pt. „Rozwój przemysłu onshore i offshore wind w Polsce. Budowa łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej – plan działania”, gdzie eksperci wskazali niezbędne kroki w kierunku wykorzystania gospodarczej szansy transformacji polskiego sektora energetycznego.

By uwolnić́ potencjał polskiego przemysłu wiatrowego potrzeba następujących działań:

  1. Aktualizacja „Polityki energetycznej Polski” dla zapewnienia ambitnych celów w zakresie produkcji energii elektrycznej z OZE, w tym szczególnie lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w okresie do 2050 roku;
  2. Uzupełnienie „Polityki Przemysłowej Polski” o zapisy dotyczące budowy silnego przemysłu wiatrowego jako szansy dla polskiej gospodarki i jej innowacyjności;
  3. Aktualizacja „Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich” w celu określenia nowych obszarów, na których byłaby możliwa realizacja kolejnych projektów morskich farm wiatrowych;
  4. Uproszczenie procedur administracyjnych dla rozwoju lądowych i morskich farm wiatrowych celem przyspieszenia realizacji projektów i jak najszybszego budowania niezależności energetycznej Polski;
  5. Wsparcie rozwoju polskiego przemysłu wiatrowego przy użyciu już dostępnych oraz nowych mechanizmów finansowych, w tym w ramach finansowania ze środków UE;
  6. Przygotowanie kadr niezbędnych dla rosnącego przemysłu wiatrowego – zapewnienie dostosowanych programów edukacyjnych i reskillingowych;
  7. Stworzenie mechanizmów wspierających zaangażowanie lokalnych producentów w ramach zdefiniowanych na poziomie UE regulacji;
  8. Wdrożenie do prawa krajowego postanowień rozporządzenia w sprawie ustanowienia ram środków na rzecz wzmocnienia europejskiego ekosystemu produkcji produktów technologii neutralnych emisyjnie (tzw. Net Zero Industry Act – NZIA);
  9. Implementacja w Polsce Europejskiej Karty Wiatru, która wzmocni sektor wiatrowy, wspierając lokalne łańcuchy dostaw oraz definiując kryteria jakościowe w przetargach na energię z farm wiatrowych;
  10. Stworzenie odpowiedniego zaplecza administracyjnego i koordynacja prac w ramach Ministerstw: Aktywów Państwowych, Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Klimatu i Środowiska, Przemysłu oraz Rozwoju i Technologii.

 – Realizacja tych kluczowych 10 kroków przybliży nas do zakładanego celu, tj. budowy silnego polskiego przemysłu wiatrowego, który stanie się jednym z filarów krajowej gospodarki. Nie należy jednak zapominać́, że jest to proces długofalowy, w trakcie którego niezbędna będzie bieżąca adaptacja do zmieniających się uwarunkowań́ oraz koordynacja działań́ wszystkich zaangażowanych podmiotów – podkreśla Dominika Taranko, Dyrektorka Zarządzająca, Wiceprezes Fundacji Wind Industry Hub.

Cały raport dostępny na www.windindustry.pl 

oraz pod linkiem: RAPORT: Rozwój przemysłu onshore i offshore wind w Polsce. Budowa łańcucha dostaw dla energetyki wiatrowej – plan działania

Top