Jakie są szanse inwestorów na odzyskanie swoich pieniędzy wpłaconych z tytułu zaliczki?

by webmaster

Jakie są szanse inwestorów na odzyskanie swoich pieniędzy wpłaconych z tytułu zaliczki?

by webmaster

by webmaster

Zaliczka – co mówi prawo?
Czy zaliczka zapłacona w związku ze złożeniem wniosku o wydanie warunków przyłączenia podlega zwrotowi zawsze, jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy o przyłączenie, czy tylko w przypadkach wskazanych wprost w ustawie?

Kto zapłaci za ekspertyzy? – Pan, Pani ……
Czy przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej poniosą koszty sporządzania ekspertyz oddziaływania nowych źródeł na sieć, których nie przyłączyły do sieci, nawet wtedy, kiedy odmówią wydania warunków przyłączenia?

Ustawa z dnia 8 stycznia 2010r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr. 21, poz. 104) wprowadziła obowiązek wpłacania zaliczek przy składaniu wniosków o wydanie warunków przyłączenia źródeł energii elektrycznej do sieci w wysokości 30 złotych za każdy kW mocy planowanego źródła, lecz nie więcej jak 3 miliony złotych. Ustawa wyliczyła sytuacje, w których przedsiębiorstwo energetyczne rozpatrujące wniosek o wydanie warunków przyłączenia zwraca zaliczki: (a) w przypadku odmowy wydania warunków przyłączenia lub odmowy zawarcia umowy o przyłączenie, (b) jeżeli wyda ono warunki, które staną się przedmiotem sporu między przedsiębiorstwem energetycznym a podmiotem ubiegającym się o ich wydanie a spór zostanie rozstrzygnięty na korzyść tego podmiotu. Ustawa nie odpowiada na pytanie, co się dzieje z zapłaconą zaliczką we wszystkich pozostałych przypadkach.

Należy pamiętać, że zaliczka to nie opłata za to, że przedsiębiorstwo energetyczne zajmie się wnioskiem o wydanie warunków przyłączenia. Jest to zaliczka na poczet przyszłego świadczenia, jakim ma być przyłączenie jednostki wytwórczej do sieci elektroenergetycznej. Choć ustawa Prawo energetyczne niewiele mówi o zwracaniu zaliczek, to zaliczka jest instytucją głęboko zakorzenioną w polskim systemie prawa cywilnego. Sprawy wpłacania zaliczek na rzecz przyszłych świadczeń, które finalnie nie doszły do skutku, stały się przedmiotem licznego orzecznictwa sądowego.

Przedsiębiorstwo energetyczne nie będzie mogło potrącać z zaliczek żadnych kosztów związanych z załatwianiem wniosku o przyłączenie. W szczególności nie będzie mogło potrącać kosztów przygotowania ekspertyz oddziaływania nowego źródła na sieć nawet wtedy, kiedy ekspertyza wykaże, że brak jest technicznych warunków przyłączenia źródła do sieci. W przypadku wydania odmowy wydania warunków przyłączenia ustawa wyraźnie przewiduje niezwłoczny zwrot całej zaliczki.

Dla wszystkich zainteresowanych informacja: przedstawienie stanu prawnego i szans inwestorów na odzyskanie swoich pieniędzy będzie jednym z wielu tematów sesji Energetyka na V Konferencji „Rynek Energetyki Wiatrowej w Polsce”, na którą zapraszamy 19 kwietnia 2010 do hotelu Hilton w Warszawie.

Top